การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ต่อความหนาของผนังชิ้นงาน

A study of the influ […]