การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ต่อความหนาของผนังชิ้นงาน

A study of the influ […]

การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในงานลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมีปีกด้วยเหล็กกล้ารีดร้อนสำหรับโครงสร้างยานยนต์

Study of lubricants […]