การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จำกัด

Application of the a […]