การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนายั่งยืน : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและ ผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่น สาขาศิลปะการแสดง

A Study of Local Kno […]