วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Problems and solutio […]