การประยุกต์ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

The Adoption of Vend […]

กรณีศึกษา การใช้ EOQ Model มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังโดย กรณีศึกษา บริษัท แอดเวนเจอร์ไทย จำกัด

Improvement of Inven […]