ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการปฏิบัติการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Opinion of accountan […]

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Knowledge and Unders […]