การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพและการประกอบการที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมารตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

A Preliminary Study […]