การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน : กรณีศึกษา กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

An Assessment of Int […]