ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Factors Effecting La […]