การพัฒนาบุคลากรภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Personnel Developmen […]

การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขา ช่างอุตหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Development of Manpo […]

การศึกษาทัศนคติต่อการพัฒนาและการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

A Study of Attitudes […]