ผลงานวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย: รัชดาภรณ์ แสงศร […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร : กรณีศึกษา บริษัท กระดาษสติ๊กเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Factors affecting th […]