การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิค STOP MOTION การย้อมสีเฉพาะจุด การปรับอัตราความเร็วภาพ และการทำภาพวิดีโอย้อนกลับในการสื่อความหมาย

THE PRODUCTION OF TE […]

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “สิทธิการลาของพนักงาน” โดยใช้เทคนิค Motion graphic สําหรับเทศบาลตําบลธัญบุรี

The production of pu […]