การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ของสไตรีนและกรดอิทาคอนิคด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบอิมัลชัน

Preparation of Copol […]