ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักของสารทุติภูมิจากรากหนอนตายหยาก

Insecticidal Toxicit […]