การศึกษาการปรับปรุงการหมักเอทานอลแบบกะซํ้าโดยการตรึงเซลล์บนชานอ้อย

The Study of Ethanol […]