การศึกษาคุณสมบัติการหล่อเย็นของน้ำมันพืชผสมละอองน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการใช้น้ำมันหล่อเย็นในงานตัดปาดผิว

A Study of Cooling P […]