การศึกษาปัญหาและพัฒนาการประสานงานในการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่(New Model) ของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)

Research and Develop […]