การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแม็กต่อสมบัติของรอยต่อเทเลอร์แบล็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-3141 spcen

Influence of mag wel […]