อิทธิพลของมุมปะทะของครีบวางขวางต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด

By ภัทรพันธ์ ทองยศ, […]

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ทำนายพฤติกรรมการเผาไหม้ของละอองเชื้อเพลิงเหลวภายในเตาเผาที่มีการส่งเสริมการเผาไหม้ด้วยวัสดุพรุน

Mathematical Model f […]