จลนพลศาสตร์ของการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานพันธุ์เรย์และเคลเลอร์ด้วยวิธีการหมักแบบกะ

Kinetics of Ethanol […]