ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้พันธุ์ข้าวปลูกเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

“Factors of Rice Var […]