ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดมูลค่าทางบัญชี และแนวคิดมูลค่าตลาด

Risk influencing on […]

การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กใน เขตชุมชน

Evaluation of damage […]

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในธุรกิจส่งออกข้าวไทย

Risk Protection From […]

ปัจจัยความเสี่ยงในการป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

The Factors of Risks […]