การศึกษาการกันนํ้าของตะเข็บที่เชื่อมต่อด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค

THE STUDY OF WATERPR […]