การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นฉนวนในจุดต่อสายเคเบิลใต้ดินชนิด xlpe 24 kv

Analysis of electric […]