แผ่นอัดจากใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และแกลบ

Compressed Sheets Fr […]

การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

An Exploratory Study […]

การศึกษาการปรับปรุงการหมักเอทานอลแบบกะซํ้าโดยการตรึงเซลล์บนชานอ้อย

The Study of Ethanol […]