การหาค่าพลังงานความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและจากกากไขมันในบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหาร

Calculating the valu […]

การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก้อนจากของผสมระหว่างส่วนที่เหลือของกากไขมันวัสดุทิ้งเสียทางการเกษตร

The study of heating […]

การผลิตไม้อัดจากซังข้าวโพดสำหรับเป็นผนังฉนวนความร้อนในอาคาร

Production of Plywoo […]