พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย : ความเชื่อหรืออำนาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์

The ceremonial Triyu […]