การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติและค่าสูญหาย

A Comparison of the […]