องค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์

องค์กรตรวจสอบการปฏิบ […]

ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการปรับโครงสร้างองค์กร : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police officer ’s Sa […]