การศึกษาถังหมักวุ้นมะพร้าวแบบคอลัมนืหลายชั้น

An Exploratory Study […]