ลวดลายทับหลังหินทรายแดงศิลปะแบบไพรกเมงวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี : การปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Pattern on red sands […]