การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ละคร 3 ชุด ฉุยฉายเบญกายของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ผสมผสานบทเรียนออนไลน์ Google Site

Development of Stude […]