ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของลูกค้า : กรณีศึกษา โครงการบ้านเหรียญเนเชอรัลโฮม จังหวัดปทุมธานี

Marketing Factor Aff […]