ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก

Factors and Logistic […]

ปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย

The Problems of Oper […]