การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปนครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : หลักฐานจากธุรกิจผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Analysis of Logistic […]