ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งกรณีศึกษา หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบูรณ์

Leadership and Confl […]