การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มน้ามันหอมระเหยกลิ่นมะลิ

Preparation of polym […]

การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติ

Improvement of polym […]