ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรูปแบบกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Visitor Expectation […]

การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC)มีผลต่อการใช้บริการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Perception Intergrat […]