ศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29: กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้เช่าและบริษัทผู้เช่า

The Comparative Stud […]