ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Factors Affecting th […]