การพัฒนาเทคนิคการควบคุมอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบซีพีคอนโทรลเลอร์ร่วมกับระบบเอชดีโอบี

Development control […]