คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี […]

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Factors Affecting Sa […]

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้งานระบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

The Current Situatio […]