ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Determinants influen […]

ความเร็วในการยอมรับนวัตกรรมขององค์กร : กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการยอมรับระบบ SAP ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Rate of Adoption of […]