การประเมินโครงการตามขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Assessment of projec […]

ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

The Potential of Bas […]

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพอิสระและสร้างงานด้วยตนเอง

The Follow-Up and Ev […]