การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นฉนวนในจุดต่อสายเคเบิลใต้ดินชนิด xlpe 24 kv

Analysis of electric […]

ลินุกซ์คลัสเตอร์ขนาดเล็กสำหรับการจำลองสนามไฟฟ้าแรงสูง : การวิเคราะห์สนามไฟฟ้า

Mini-Linux Cluster f […]