จิตรกรรมไทยร่วมสมัยรูปบัว: สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายเชิงพุทธปรัชญา

Lotuses in Thai Cont […]

การยอมรับสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์:กรณีศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

Acceptance of Rating […]