กรณีศึกษาโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลิตสารสกัดสะเดาไทยจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมขนายย่อมในประเทศไทย

A Case Study of RMUT […]