อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อคุณค่าตราสินค้า

The influence of mar […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Marketing Mix Factor […]

ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดปทุมธานี

Marketing Mix of Hou […]