หม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูงพิกัด 500 กิโลโวลท์ 200 กิโลเฮิร์ต สำหรับใช้ในการทดลองฉนวนไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

โดย พูลเกียรติ นาคะว […]